در پی جنایت کرکوک، شیخ خزعلی خواستار پاکسازی این استان از وجود تروریست ها طى عملیات پیشگیرانه شد.