دفتر بخشدارى  نمرود به مناسبت ولادت شعبانیه جشن می گیرد