دفتر سازمان های منطقه صينيه از شهرداری بازدید می کند