سازمان های کرخ جنوبی جشن ولادت شعبانیه را برگزار می کنند