ستاد هماهنگی شهید ابوکوثر ولادت شعبانیه را جشن می گیرد