شیخ خزعلی از رسانه ها و موسسات آموزشی می خواهد که روز زبان عربی را به یاد داشته باشند و زیبایی و هنر آن را به نمایش بگذارند.