ضمن عرض تسلیت به خانواده آن مرحوم .. شرکت آقای طباطبایی در مجلس عزای مجاهد آقای عیسی زاملی