عبودی: چارچوب شیعه از هرگونه پیشرفت در روند سیاسی حمایت می کند.