بازدید آقای طباطبایی از نمايشگاه  فرهنگی حشد شعبى در یادمان شهید