شیخ خزعلی در دیدار با رئیس دفتر ریاست جمهوری راه های توسعه عملکرد دولت و نهادهای آن را مورد بحث و بررسی قرار داد.