آقای طباطبایی در رأس هیئتی از جنبش عصائب اهل حق برای تسلیت به خانواده شهدای فاجعه البو بالی به دیالی رسيد.