با قدردانی از دستاوردهای ورزشی آنها… شیخ خزعلی از تیم ملی عراق کیک بوکسینگ استقبال کرد