شیخ خزعلی با آقای حکیم راه های حمایت از دولت برای ارائه خدمات به شهروندان را بررسی کرد.