شیخ خزعلی خواستار مقابله با رفتار افراطی حکومت طالبان با محروم کردن زنان از حق تحصیل شد.