آقای طباطبایی: مجاهدان و رزمندگان مقاومت و مدافعان میهن و مقدسات نقشه های آمریکا و انگلیس را خنثی کردند.