شیخ خزعلی از دولت می‌خواهد حمایت خود را از سنجار افزایش دهد و از قرار دولت برای تمليک منازل مسکونی به ایزدی‌ها قدردانی می‌کند.