شیخ خزعلی: با وجود وفور مالی كشور جنگى اقتصادی علیه عراق وجود دارد