شیخ خزعلی از سفیر عمان استقبال کرد …و با وى راه های تعمیق روابط دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار داد.