صادقون خواستار اتمام پرونده تحقیقات ترور رهبران پیروزی شد.