شیخ خزعلی از هیئتی از علمای شیعه افغانستان استقبال کرد و بر حمایت عراق از مظلومان جهان تاکید کرد.