شیخ خزعلی از هیئتی از جامعه ایزدی استقبال كرد و بر لزوم اعطای تمام حقوق آنها تاکید کرد.