شیخ خزعلی حمایت کامل خود از آرمان فلسطین را تجدید می کند واين مسألة را يك مسألة حياتى قلمداد ميكند