شیخ خزعلی سالگرد تأسیس پلیس عراق را تبریک می گوید و فداکاری افراد آن را یادآوری می کند.