بلوك صادقون از پارلمان دعوت می کند تا عملکرد هیئت امنای شبکه رسانه ای عراق و رئیس آن را ارزیابی کند.