حضور شیخ خزعلی در مراسم ترحيم بر روح دکتر محمد حسین صغیر