شایعه بيش نيست.. ربیعی وجود هرگونه اختلاف در چارچوب هماهنگی را رد می کند.