شیخ خزعلی در دیدار با رئیس پارلمان اردن حمایت خود را از امنیت و ثبات اردن تایید کرد.