طى حضور در جشن تكليف دختران.. شیخ خزعلی: امیدواریم نسل هاى نو در سطح آگاهی برای مقابله با طرح هایی باشد که به دنبال انحراف آنها هستند.