البلدوی: قول دادیم و ایمان آوردیم.. ثلث ضامن مضمون است