در محکومیت حمله به خانه ايشان.. شیخ خزعلی از شیخ شمس الدین دیدار کرد و از سلامتى ايشان جويا شدند.