شیخ خزعلی از یکی از مجروحان حشد شعبی عیادت کرد و هزینه های ازدواج او را بر عهده گرفت.