شیخ خزعلی: همانطور که برادرتان  قول داده بود ، ثلث ضامن تضمينى بود