شیخ خزعلی: چارچوب هماهنگی استحقاق شیعه را به خطر نخواهد انداخت، زیرا منجر به از دست دادن نهایی آن  می شود.