شیخ خزعلی قهرمانی در بیست و پنجمین دوره جام خلیج و موفقیت در برگزاری مسابقات را به عراقی ها تبریک گفت.