بلداوی سوزاندن قرآن کریم را محکوم و خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار این تجاوزات شد.