در روز قوه قضاییه عراق.. شیخ خزعلی از دولت خواست از قضات حمایت کند و نقش آنها را تقویت کند.