شیخ خزعلی سوزاندن قرآن کریم در سوئد را به شدت محکوم می کند و خواستار وحدت موضع برای دفاع از مقدساتمان شد.