صادقون سوزاندن نسخه ای از «قرآن کریم» در استکهلم را به شدت محکوم کرد.