ربیعی از قرار قوه قضائیه بر بطلان قرار انتقال وجوه به حكومت اقليم قدردانی می کند.