عیادت آقای طباطبایی از آیت الله حائری برای اطمينان خاطر از وضعیت سلامت ایشان