ربیعی: عملیات بیت المقدس توانایی مقاومت در مقابله با اشغال و تحقیر آن را تایید کرد.