شیخ خزعلی در دیدار با شیوخ قبیله آل شبل بر اهمیت حمایت از بخش کشاورزی توسط دولت تاکید کرد.