مصادف با ليله الرغائب.. شیخ خزعلی به زیارت کربلای معلى مشرف ميشود.