شیخ خزعلی از مردم آزاده و شریف جهان خواست از جناح های مقاومت فلسطین حمایت کنند.