شیخ خزعلی خواستار حمایت از اتباع اهل بيت در پاکستان شد