صادقون تجاوز به اعتقادات مسلمانان و کشتارهای صهیونیستى علیه فلسطینیان را به شدت محکوم می کند.