همزمان با عملیات بیت المقدس.. طليباوی: با سرداران شهید تجدید عهد می کنیم که راه فداکاری و جانفشانى را ادامه دهيم.