تاکید شیخ خزعلی و عامری بر حمايت از اقدامات دولت برای کاهش نرخ دلار