شیخ خزعلی در دیدار با سفیر ژاپن روابط دوجانبه دو کشور و راه های توسعه آن را بررسی کرد.