حضور آقای طباطبایی در مجلس ترحیم طایفه بنی حسن بر روح مرحوم حسین علاء الجعفر